Page 8 - 105年消防白皮書
P. 8

圖4-13-5     第26次各港勤業務座談會.........................................................128


         圖4-14-1     野外失蹤人員足跡搜尋實地訓練.............................................129


         圖4-14-2     本署訓練中心吳主任與教官、學員合影留念.........................130


         圖4-14-3     研修人員於立川航空直升機前合影.........................................130


         圖4-14-4     使用SKED移動傷者救援操作情形..........................................131

         圖4-14-5     受訓學員實習操作情形.............................................................132


         圖4-14-6     參加世界警政消防運動會領隊與奪牌選手返國合影情形.....132


         圖4-14-7     車禍救助挑戰賽.........................................................................133


         圖4-14-8     學員於中部備援中心合影留念.................................................134


         圖4-14-9     災後創傷壓力€PTSD對策發展...........................................134

         圖4-14-10    104年度全國災害搜救犬IRO國際評量大合照........................135


         圖5-3-1     預防瓦斯外洩釀災宣導海報.....................................................144


         圖5-8-1     國外技師至本署訓練中心實地檢測.........................................153


         圖5-9-1     「防救災雲」賡續計畫系統關聯圖.........................................158
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13