Page 3 - 105年消防白皮書
P. 3

消防白皮書(105年版)


                               目 錄

          部長序      ...........................................................................................................1


          署長序      ...........................................................................................................3


          第一章      前言...................................................................................................5

          第二章      災害概況分析...................................................................................9


                 第一節 颱洪及地震災害概況分析.............................................10


                 第二節 火災概況分析.................................................................14


          第三章      消防組織與預算.............................................................................21

                 第一節 組織.................................................................................22


                 第二節 預算.................................................................................31


                 第三節 消防救護車輛裝備現況.................................................36


          第四章      當前重點工作與執行績效.............................................................39

                 第一節 災害管理(含災害防救業務).....................................40


                 第二節 火災預防.........................................................................44


                 第三節 危險物品管理.................................................................68

                 第四節 災害搶救.........................................................................74


                 第五節 緊急救護.........................................................................80


                 第六節 火災調查.........................................................................85


                 第七節 民力運用.........................................................................88

                 第八節 消防訓練.........................................................................95


                 第九節 資訊通訊.......................................................................100
   1   2   3   4   5   6   7   8